Laterna Vox uppdaterade villkor och policy för lagring av personuppgifter

Uppdaterade villkor för Laterna Vox kunder gällande från 25 maj 2018.

Laterna Vox hanterar uppgifter om våra Kunder. Det är namn på kontaktpersoner, titel, e-postadress, telefonnummer och arbetsplats. Det är för att vi ska kunna utbyta information om hur våra informationstjänster och teknik fungerar.

Vi lagrar också adresser för att kunna fakturera, till de som har serviceabonnemang, samt adress och brukardata om de som abonnerar på vårt nyhetsbrev.

Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till andra parter, med undantag för att grundläggande kontaktuppgifter kan komma att lämnas vidare till tredje part i samband med ekonomisk redovisning och rapportering till myndigheter.

Om du har fler frågor om hur Laterna Vox behandlar personuppgifter eller om du vill stryka uppgifter som vi lagrar, så ta kontakt med «daglig leder» i Laterna Vox AS Anette Rattfelt på;

laternavox@laternavox.com

Information i LaternaGuide

Varje kund är själv ansvarig för den information/det innehåll som de lagrar på våra internetservrar –och lokala servrar – så att det överensstämmer med de lagar och förordningar som gäller.

Kunden får inte överföra personuppgifter till Laterna Vox servrar utan att ha fått ett samtycke, och absolut inte känsliga uppgifter. Sker sådan överföring kan inte Laterna Vox hållas ansvarig för felaktig behandling av dessa.

Känsliga Personuppgifter kan vara:

• ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller  filosofisk övertygelse,

• uppgifter om hälsa,

• uppgifter om en persons sexualliv eller

sexuell läggning,

• medlemskap i fackförening,

• genetiska uppgifter eller biometriska

uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person

Inte heller får Kunden överföra personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser.

Om du har fler frågor om hur Laterna Vox behandlar personuppgifter så ta kontakt;

laternavox@laternavox.com